നാഗ ദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം 2024 ൽ ഈ ൯ നാളുകാർക്ക്; സർപ്പ പ്രീതിക്കായി ഈ ഒരൊറ്റ വഴിപാട് ചെയ്യൂ; പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഗജകേസരിയോഗം.!! | 2024 Sarpa Pooja Puthuvarsha Phalam

2024 Sarpa Pooja Puthuvarsha Phalam : ജീവിതത്തിൽ കാലങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നടക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ആയിരിക്കും നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളും. പലപ്പോഴും സർപ്പ ദോഷം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അവ നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാഗദേവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. അതോടൊപ്പം ഈ വർഷം നാഗഫല പ്രീതി കൂടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നാളുകാർ ഏതെല്ലാമാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാം.

നാഗ ദൈവദോഷങ്ങൾ ഉള്ളവർ മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നാഗക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുകയും, നാഗ ദൈവങ്ങൾക്ക് പാലും നൂറും നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല നാഗദേവപ്രീതി ഉള്ളവർക്കും ഇത്തരം വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ജീവിതത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ചകൾ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. എല്ലാ മാസവും ഇത്തരത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും പോകാനായി ശ്രമിക്കുക.

ഈ വർഷത്തെ നാഗഫലം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുന്ന നാളുകളിൽ ഒന്നാണ് ഭരണി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ ഫലസിദ്ധിക്കായി നാഗക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വീടിന് ചുറ്റുവട്ടത്തായി പാമ്പിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അന്നേദിവസം തന്നെ വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ഓം നമശിവായ പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ഉരുവിടാനായി ശ്രമിക്കുക. ഇത് നാഗ ദൈവങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നാഗപ്രീതി കൂടുതൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു നക്ഷത്രമാണ് രോഹിണി. നാഗങ്ങളുടെ കടാക്ഷത്താൽ ഇവർക്ക് രാജയോഗ ഫലസ്ഥിതി വരെ കാണുന്നുണ്ട്. ആഗ്രഹഫല സിദ്ധിക്കായി നാഗ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതും നാഗക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. നാഗ ദൈവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നാഗ ദൈവങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപൊടി സമർപ്പിക്കുന്നതും വളരെയധികം ഗുണഫല സ്ഥിതി നൽകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. നാഗ ദൈവങ്ങളുടെ പ്രീതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ നക്ഷത്രക്കാരെ പറ്റി അറിയാനായി വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. Video Credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം