എന്തൊരു എളുപ്പം, എന്തൊരു ടേസ്റ്റാ😋… No Egg, No Beater

Eggless Rose Milk Tresleches Cake. Ingredients we needed : Maida, Baking powder, Baking soda, Salt, Oil, Milkmaid, Powdered sugar

For Butter Milk – Milk, Curd, Rose Milk essence, Pink Food colour

How to make :- Powdered sugar,oil,milk maid mix together.Add dry ingredients and prepared butter Milk. Bake for 30 minutes in low flame.Soak cake well with Milk mixture.Garnish with whipped cream and some chopped nuts. Keep it in fridge for 2 hours and Enjoy!!

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ like (ലൈക്ക്) ചെയ്യാനും share (ഷെയർ) ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.

Comments are closed.