22 ഏപ്രിൽ 2022 1 ഗ്രാം = 4931 8 ഗ്രാം  = 39448

21 ഏപ്രിൽ 2022 1 ഗ്രാം = 4930 8 ഗ്രാം  = 39440

20 ഏപ്രിൽ 2022 1 ഗ്രാം = 4915 8 ഗ്രാം  = 39320

19 ഏപ്രിൽ 2022 1 ഗ്രാം = 4985 8 ഗ്രാം  = 39880

18 ഏപ്രിൽ 2022 1 ഗ്രാം = 4985 8 ഗ്രാം  = 39880

17ഏപ്രിൽ 2022 1 ഗ്രാം = 4955 8 ഗ്രാം  = 39640

16 ഏപ്രിൽ 2022 1 ഗ്രാം = 4955 8 ഗ്രാം  = 39640

15 ഏപ്രിൽ 2022 1 ഗ്രാം = 4955 8 ഗ്രാം  = 39640

14 ഏപ്രിൽ 2022 1 ഗ്രാം = 4935 8 ഗ്രാം  = 39480

13 ഏപ്രിൽ 2022 1 ഗ്രാം = 4900 8 ഗ്രാം  = 39200