ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ!!

ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ!! ഹൃദയത്തിൽ സുക്ഷിക്കാൻ ഒരുപിടി നല്ല ചിത്രങ്ങളുമായി അഹാന കൃഷ്ണ; വൈറലായി പുത്തൻ ഫോട്ടോഷൂട്ട്...